Escola Galega de Adestradores: Aclaracións Convocatoria Nivel 1

A Escola Galega de Adestradores, no marco do Proceso de inscrición para a convocatoria do Curso de Nivel 1, que permanece activo e remata o vindeiro 26 de xullo; emite as seguintes aclaracións ao respecto, así como respostas precisas a diferentes cuestións relativas a nova etapa didáctica para os Cursos de Formación. 
Xunto as mesmas, achégáse tamén un mapa de periodización da nova ruta académica 2023 – 2024. 

1. É requisito obrigatorio para a realización dos cursos N1 e N2 realizar previamente o Nivel 0 coa Federación Galega. Trátase dunha condición aplicable a todos os alumnos potenciais calquera que fose a súa situación académica previa.

2. Todos os alumnos que realizaron o CURSO DE INICIACIÓN nas últimas dez tempadas e non concluíron a formación complementaria asociada ao devandito curso, terán desde o 01/09 ao 31/12/2023 para concluír a mesma. De non facelo, considerarase anulado devandito curso. Nese sentido habilitaranse actividades formativas presenciais organizadas pola EGA, onde se poderán computar dita formación pendente: 

Seminario Monográfico – 30 de setembro.

Obradoiro Minibasket –  14 de outubro. 

Aula Formativa ON LINE –  Novembro.

En canto a asistencia a PDC´s será a dirección deportiva quen deba permitir a presenza aos mesmos no período outubro – decembro 2023 e que sirvan para computar.

Anúlase a realización de memorias de adestramentos se existise a obrigación de presentalas no contido da formación complementaria vinculada a algún dos cursos.

3. Para os alumnos que non teñan completada a “Formación Complementaria Nivel 0” e tramiten licenza federativa en setembro, deberán ter concluída a mesma antes do 31/12/2023 se queren matricularse no curso NIVEL 1 de Febreiro, 2024. Poderán acollerse ás tres actividades formativas que organice a EGA. Unha vez realizadas, poderán matricularse no devandito curso de Febreiro. 

4. En relación ás capacitacións ou convalidacións que se soliciten polos interesados en matricularse, remitímonos ao establecido na Guía Didáctica de Nivel 1 xa publicada. 

5. A matrícula e realización dos cursos por vía federativa non contempla integrar aos alumnos que iniciasen o seu percorrido por vía académica, tanto realizados dentro como fóra de Galicia. Son camiños paralelos e independentes que non se poden mesturar. En todo caso, se un alumno ten xa as titulacións académicas, si ten liberdade para matricularse e realizar os cursos federativos que considere.

6. Un alumno que curse o Nivel 1 coa Federación ten autorización para ausentarse un total do 10% das horas presenciais fixadas. Sendo estas un total de 35, permítese ausentarse unha xornada de mañá ou de tarde, coa debida xustificación. En ningún caso permitiranse ausencias superiores á dita carga establecida. En relación ás clases en liña en directo, todos os alumnos terán obrigación de asistir ás mesmas; sempre se fixará o día luns e unha franxa horaria de primeira hora da noite, para realizar as devanditas aulas. 

7. Queremos distinguir en canto a nomenclatura “Formación Complementaria” de “Período de Prácticas”: 

a. A primeira será unha nomenclatura válida unicamente para Nivel 0.

b. A segunda corresponderá unicamente aos N1 e N2 pois é un módulo que forma parte do contido curricular. Sen el realizado nin acreditado polo seu titor correspondente, non existe APTO nin finalización do curso correspondente. 

En decembro 2023 realizarán as prácticas os alumnos que cursen N1 en setembro e teñan aprobados Bloque Común e Específico; pero algúns seguramente queiran matricularse para o N2 que comece en febreiro 2024.

Nós como EGA temos esa situación contemplada pero coa rigorosidade correspondente de que todos os matriculados teñan claro o procedemento. A realización das prácticas N2 faranse no segundo semestre do ano natural (xullo – decembro). Desta maneira, unha vez realizadas, o alumno podería matricularse e cursar se o desexase o CES no verán seguinte. 

8. A nota final de APTO recibirase unha vez se conclúa o curso na súa parte efectiva (presencial, en liña e avaliativa), o módulo de prácticas e a formación complementaria de obrigado cumprimento. 

9. De maneira taxativa a tramitación dunha licenza federativa ao comezo de tempada e previa á realización do curso N1 sen concluír a formación complementaria correspondente, obriga á realización da mesma antes de matricularse no devandito Curso. Se chegado ese trámite, o alumno non puidese facelo por non concluír dita FC, anularáselle dita licenza ao non cumprir co compromiso acordado coa Federación Galega. 

10. Os alumnos con titulación de Técnico Deportivo e Técnico Deportivo Superior en Baloncesto teñen autorización para cursar licenza federativa como adestrador en Galicia.

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram